Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht voor consumenten

(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn).

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag,

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, indien u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

– waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen, voor zover de goederen in het kader van een bestelling voor regelmatige levering over een vaste periode worden geleverd.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

Deutsche Kosmetikwerke AG

Zu den Sandbeeten 5

35043 Marburg, Duitsland

shop@newkee.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.


U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan uw behandeling van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  • voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

 

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten

  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd;
  • voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
  • voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, moet u dit formulier invullen en terugsturen).

 

Naar:

Deutsche Kosmetikwerke AG

Zu den Sandbeeten 5

35043 Marburg, Duitsland

shop@newkee.de


Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*):

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de verbruiker(s)

– Adres van de verbruiker(s)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

– Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.