Algemene voorwaarden en klanteninformatie
I. Algemene voorwaarden
 

§ 1 Fundamentele bepalingen
(1)De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (Deutsche Kosmetikwerke AG) sluit via de website newkee.de. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen het opnemen van eventuele eigen voorwaarden die u gebruikt.
(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.


§ 2 Totstandkoming van het contract
(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.
(2) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online winkelmandje onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.
(3) De overeenkomst komt als volgt tot stand via het online winkelmandje: De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Nadat u op de knop "afrekenen" of "doorgaan met bestellen" (of een soortgelijke aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond. Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u daar de betreffende keuze of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betaalsysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop. Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren. Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betalen" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding) verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.


§ 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betalingsmethoden
(1) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt telkens aan Klarna:

  • Factuur: de betalingstermijn is 30 dagen vanaf de datum van verzending van de goederen/ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factuurvoorwaarden voor de landen waar deze betaalwijze beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Oostenrijk.
  • Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland. Uw rekening wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van de adres- en kredietwaardigheidscontrole in het kader van de aankoopinitiatie en de verwerking van de koopovereenkomst. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op grond van de resultaten van de kredietcontrole zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna. Meer informatie over Klarna vindt u hier. De Klarna-app vindt u hier.
(2) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout".
Als u een betalingsmethode selecteert die via "PayPal" / "PayPal Checkout" wordt aangeboden, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.r.l.et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden via "PayPal" worden u onder een daartoe bestemde knop op onze website en in het online bestelproces getoond. PayPal" kan andere betaaldiensten gebruiken voor de verwerking van betalingen; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
(1) U kunt een retentierecht slechts uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.
(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 5 Garantie
(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.
(2) Als consument wordt u verzocht, de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en ons en de transporteur zo snel mogelijk van eventuele klachten op de hoogte te stellen. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.
(3) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, wanneer u daarvan vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons op de hoogte bent gesteld en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten is overeengekomen.


§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, daardoor niet wordt opgeheven (begunstigingsbeginsel).
(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties met ons en de plaats van bevoegdheid is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds. Hetzelfde geldt wanneer u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of wanneer uw woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering onbekend is. Het recht om ook een vordering in te stellen bij het gerecht van een andere wettelijk bevoegde plaats blijft hierdoor onverlet.
(3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie over de klant
1. Identiteit van de verkoper

Deutsche Kosmetikwerke AG
Zu den Sandbeeten 5
35043 Marburg
Duitsland
Telefoon: 06421968811-0
E-mail: shop@dkwag.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract
De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).


3. Taal van het contract, opslag van de contracttekst
3.1 De contracttaal is Duits.
3.2 De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat u de bestelling via het online winkelmandje verstuurt, kunt u de contractgegevens afdrukken of elektronisch opslaan met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden.

4. Gedragscodes
4.1. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die kunnen worden ingezien op: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf


5. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten
De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de respectieve offerte.


6. Prijzen en betalingsmodaliteiten
6.1 De in de respectievelijke aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.
6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Zij kunnen via een dienovereenkomstig aangegeven knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces apart aangegeven en komen extra voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd. 6.3.
6.3 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie plaatsvond.
6.4 De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden op onze website of in de betreffende aanbieding onder een dienovereenkomstige knop weergegeven.6.5 Voor zover bij de afzonderlijke betalingsmogelijkheden niet anders is aangegeven, zijn de betalingsvorderingen uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden
7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.
7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat bij de overdracht van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een anderszins aangewezen persoon opdracht heeft gegeven de verzending uit te voeren.


8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).